An Important Decision

Standard

About three month ago, I had an important decision for my life. Now, I think my decision is important “turning point” with “all the difference” in my life. After completing at high school, I had two roads to choose to conduct my studying plans in the future, because I passed the entrance exam in two universities. And I was standing at a “fork in the road” because I had two roads to go, but I couldn’t go with two roads.

The similar, I passed two universities, but I couldn’t study at two universities in the same time, I had to choose a good university to studying. The first road, I would study at the university in Vietnam, and another road, I would study in the international university- Asian University for Women (AUW), Chittagong, Bangladesh. I thought about the universities in the night before I slept. I often compared them with together to know which would be suitable for me to continue studying.

With the first road, I could live nearby my home, so I often visited my family when missing my family. But studying conditions was good for me, because I had to paid school fee, but my parents couldn’t afford tuition for me.

In the second road, I would go to Bangladesh, a new place which was completely different with my hometown. It was far my hometown and I couldn’t go back my hometown to visit my family because the flight’s expenses were expensive. I frightened I wouldn’t overcome homesick when I lived far the family, I didn’t have opportunity to taste delicous foods and foods which my mother cooked. So I hesitated to choose AUW, Chittagong, Bangladesh where I would do the next plans. But I thought AUW was so good for me to study, because, if I studied in there, I wouldn’t pay tuitions. Moreover, AUW was international university, I would contact to a new education which is different in my hometown. And the teaching language is English; teachers are from other countries with good English skills. I thought it was a chance for me to improve English skills in the future. Especially, I had new knowledge, experiences and kills for my life in the future.

After two weeks hesitated or stood at a “fork in the road”, I thought carefully and I felt AUW was good; it was suitable for me to study. So I decided to go to AUW, Chittagong, Bangladesh with new plan although I knew that I would have difficulties in my life at AUW which I only knew on the Internet. Until now, I think my decision is right. If two roads are now, I still will choose AUW to go. At present, I see my decision which is “turning point” for my life. My life is changing to adjust with the environment in there. Clearly, my decisions make “all the difference” in my life.

Advertisements

♥ My Love ♥

Standard

In the dark – dark night

Only one in the dark night

I sit

I miss

I think

And I cry

All memories

Come to suddenly

About me and …♥♥♥

I miss him a lots

I only want to come

Sit near him

And talk “My love”.

My love is waiting

I can’t forget him

Too long, I couldn’t talk to him

Too long, I couldn’t hear his voice

And too long, I couldn’t see him

And I only want

Hugggg …♥♥♥

Kisssss …♥♥♥

And I talk

I miss him a lots

Now the place, you are standing?

♥ MY LOVE! ♥ _ my nephews

Wave (translated)

Standard

Intense and calm

Noisy and quiet

Rivers don’t understand themselves

Waves find to the ocean.

 

Oh, ancient waves

And waves at that day after are, too

Ambitions in love

Worries in the young chest

 

Stand in front of waves

I think of you, myself

I think the big sea

From where waves up?

 

Waves start from the wind

Where does wind start?

I don’t know, too.

When we love each together?

 

Waves are beneath ocean

Waves are on surface’s water

Oh, waves miss beaches

All day can’t sleep

My heart misses you

My dreams still miss.

 

Even down to the Northward

Even contrary to the Southward

I think everywhere

Only have a place to miss to you

 

In outside of ocean

Hundreds, thousands that waves

All waves will go to the beach

Although having difficulties

 

The life is long

But months will go through

As that sea is still large

Clouds still fly away.

How is waves melted?

Becoming hundreds of small waves

Between the great sea of love

For thousands years still clap

SÓNG
XUÂN QUỲNH
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể

Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ

Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?

– Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau

Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Những con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức

Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh – một phương

Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dẫu muôn vời cách trở
Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Đễ ngàn năm còn vỗ 

Nếu Một Ngày Bạn Quên Tôi? (translating)

Standard

Tôi muốn hiểu một điều

Bạn sẽ nghĩ gì nếu

Tôi nhìn vào ánh trăng

Tôi nhìn cành hoa đỏ

Mùa thu chậm chạp trôi

Bên khung cửa phòng tôi

Tôi chạm vào ngọn lửa

Chạm vào nhúm tro tàn

Chạm vào đống củi khô

Chúng đưa tôi đến bạn

Như chúng đang tồn tại

Kim loại, ánh sáng, hương

Chúng là chiếc thuyền nhỏ

Với cánh buồn ở bên

Đưa đến một đảo nhỏ

Nơi bạn đang chờ tôi

 

Vâng, bây giờ, một giây

Nếu bạn ngừng yêu tôi

Tôi  cũng ngừng yêu bạn

Và một ngày đột nhiên

Bạn quên, không tìm tôi

Tôi cũng phải quên bạn

Bạn nghĩ nó điên dại

Ngọn gió xuyên lá cờ

Xuyên qua cuộc sống tôi

Và bạn quyết định rằng

Bỏ tôi ở lại bờ

Trái tim, nơi có rễ

Nhớ một ngày nào đó

Với một giờ nào đó

Tôi sẽ nâng cánh tay

Và rễ sẽ làn ra

Tìm một vung đất mới

 

Nhưng mỗi ngày, mỗi giờ

Bạn nghĩ rằng bạn chỉ

Cho một mình tôi, thôi

Vị ngọt của mật ong

Mỗi ngày một bông hoa

Lên đôi môi của bạn

Để bạn tìm kiếm tôi

Tôi yêu, tôi sở hữu

Ngọn lửa đó chiếu sáng

Và lặp lại trong tôi

Tôi không có mọi thứ

Để dập tắt, hoặc quên

Tình yêu tôi là nguồn

Cho tình yêu của bạn

Tôi sống trong vòng tay

Vòng tay ấm của bạn

Bạn không thể rời tôi.

If You Forget Me

I want you to know
one thing.

You know how this is:
if I look
at the crystal moon, at the red branch
of the slow autumn at my window,
if I touch
near the fire
the impalpable ash
or the wrinkled body of the log,
everything carries me to you,
as if everything that exists,
aromas, light, metals,
were little boats
that sail
toward those isles of yours that wait for me.

Well, now,
if little by little you stop loving me
I shall stop loving you little by little.

If suddenly
you forget me
do not look for me,
for I shall already have forgotten you.

If you think it long and mad,
the wind of banners
that passes through my life,
and you decide
to leave me at the shore
of the heart where I have roots,
remember
that on that day,
at that hour,
I shall lift my arms
and my roots will set off
to seek another land.

But
if each day,
each hour,
you feel that you are destined for me
with implacable sweetness,
if each day a flower
climbs up to your lips to seek me,
ah my love, ah my own,
in me all that fire is repeated,
in me nothing is extinguished or forgotten,
my love feeds on your love, beloved,
and as long as you live it will be in your arms
without leaving mine.

I am Nora

Standard

I am Nora, a wife of a manager in a bank. I am luckier than other people when I have family with my successful husband and two cute children. My husband is a qualified person in the working, and he works all day to night to earn money for my family. He earned a lot of money, and my family had a wonderful journey to Italy for one month. It is the most beautiful time in my lives when moving to Helmer’s household. I am a woman who only stay inside my house, and do unpaid job such as, taking care of children and husband with meals, cleaning house, and going shopping for all family. I am a woman who is true following the expectations of the current society.

In addition to, I don’t have any job outside to go out and work to earn money to support for my family. I only know to use money from my husband, and everything in my family relies on workings of my husband. I want to have a job but my husband doesn’t allow me to go out to work, and he said that, I must take care of children to show the mother’s responsibilities and the wife’s responsibilities in the family. I have little knowledge what I studied in the college, so I really want to go out to work. My live is uncomfortable when I can’t do anything following what I want.

After eight years in responsibilities of a mother with two cute children and a wife, I have a boring live. All day, I only use more time when I free to take care of children and everything in the family is decided by my husband. I am not allowed to talk any opinions about all stuff in my family. Day by day, I am nearly died person with no thoughts, my spirit doesn’t have sense about everything which is happening in the society. My life is a dark cloudy in the sky before the raining, and it is also a dark night which nobody can see it. I think that I died in Helmer’s house with a boring live without exciting working to do.

Moreover, I am a silly woman, so I can’t do anything for my hobbies in my live because I am controlled by my husband through all things. Suddenly, my close friend, Kristine visited me, she is less luck than me, because her husband died, and she has nothing for her lives, no children, no money, and nothing. But her live is better than me, and her live has more freedom. Kristine can do everything what she wants to earn money for her life although it is busy and difficult to earn enough money to support for her live. She has a lot of experiences in family and the society, and she tells and teaches all of them for me. Especially, she teaches me with her experiences which she has from her life, and I understand that, in the life, there are lots of interesting things which is waiting me to do. After that, she helps me to stop my husband’s controlling in my life. I don’t agree something what my husband forbid to do in my family, I against him as I against night.

Although I don’t have agreements from my husband to do outside job, I and Kristine find suitable jobs to do to save my life. When find a good job as a clerk in the office, I begin doing at the first day. After finishing my job, I go back my family to do workings in the house. He still doesn’t allow for me to go out to work, and he also forbids me to do similar acts. I try to find another way to explain for him to understand, but he is too obstinate about his opinion. Then, I must change to stay with Kristine in her hired apartment at a small town which I and she will contribute money to pay for every month. It isn’t good as my house but I feel very comfortable, I like more about my life, I think it is wonderful, I can meet my close friends every weekend and make new friends in my workplace. They share many things with me. In sum up, I really like this place even though sometimes I miss my children lots and think about my husband.

My husband is very tired in the whole day, he is not only work but also do house working to concern on the children. Although he hires a servant, but she can’t stay all day in my house, she must take care of her family. Therefore, servant comes in the morning and goes back her home in the evening. She only does house working such as going to market to buy some food, cooking meals for my husband and soup for my children, cleaning floor, washing dishes and clothes. All workings are over for her, so she can’t do more things to help my husband. Thus, he must get up early with my children to go together to their school. After finishing his job, he also go to their school to bring back them to the house. In the night, he must sing for children to be easier to come in their dreams, and he also must do more jobs in the evening. He feels too tired to do his job and take care of his children when he doesn’t have me to stay nearly him.

After three months, with advices from his friends and his relative, he finds my apartment to ask for me to go back his home. In the first times, I don’t agree with his request although I miss my children lots. I am happy with my lives at a small shop and my friends for talking overnight. After the first time, he often goes to my apartment to advice me, and in the time, he brings my children to meet. Later, I accept to go back with him, but I have some conditions which he must follow me. I find a little equality for my life. Currently, I have lives with more freedom than before although I live with my husband and my children. My husband often helps me to do house work and sometimes, he and I work together. My family has more funnies, mercies and happiness. We often celebrate party in my house with some closed friends and have short trip for my children to play. In sum up, this is a wonderful life with responsibilities of a mother and a wife in the family, and I really like this life.

What is Happiness?

Standard

In the life, happiness suddenly comes to you; it shows when having nice smiles on your cute face. Happiness is a pleasure feeling when you have everything you desire or unexpected things.

Happiness is when you have a new clothe in the Lunar New Year which are bought by your mother, it is Vietnam’s culture in the Tet days. You are happy when wearing new clothes in the Lunar New Year and happier when you receive lucky money from older people. Then you congratulate a successful year to them.

Happiness is when you receive good marks from short quizzes to important exams. When you have a good mark, you often are confident with your knowledge and skills. Sometimes, after doing exam, you regret about your paper. But when you know your mark, you think you are lucky in the exam, and then you are happy and only want to shout loudly to share with your mother.

Happiness is when you finish homework which is too much to do in the night. You think you can’t complete a lot of homework in this short time. But when you finish them, you feel everything is nice for you, and you have smiles in your lips. You admire yourself and love more your life.

Happiness is when you go to marker to choose the food by yourself and cook the meal for your family in the weekend. More happiness, when your mother says the meal is delicious. After the meal, you like to cook other meals in the next weekend for your family.

Happiness is when you present well in your topic in the first time in your life. You are worried a lot of for your presentation with class. You aren’t confident about your presentation but in that day, you do very well in your working, then it help you more confident in next your presentation to every people. When completing your presentation, you have bright smiles with your friends, and you feel everything in your life is magic.

Happiness is when your face is cute with smiles in your lips and feels wonderful life. The life will have a lot of happiness which help you love your life. When having happiness, you look more beautifully with nice smiles. If the life doesn’t have happiness, everything become too badly, you won’t want to live in the life, so you always try to create happiness for your life.

Who am I?

Standard

I’m a Vietnamese girl, therefore I only use Vietnamese language in the livings with other Vietnamese, and now I can use English as the second language. I have a wonderful family with my father, my mother, two my sisters, my brother and me. My family is a motivation to encourage me to do everything better. I want to stay in Tet’s day to can receive more luck money from them and eat the delicious food which is cooked by my mother. Especially, I can cook some dishes to service for my family.